ปรัชญา

     “ สร้างคน สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม”

ปณิธาน

     1.เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

     2.เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน

     3.เป็นสถาบันที่ศึกษาวิจัยและเผยแพร่งานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

     “มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่สากล”

เป้าหมาย

     1.เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อสนองความต้องการของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

     2.ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน

     3.สร้างความร่วมมือกับองค์กรทุกระดับ

     4.เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     2.เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำที่จะผลิต/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     3.เพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประชาชนในภาคเหนือตอนบน

     4.เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

     5.เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ