บริการวิเคราะห์และทดสอบ ขั้นตอนการขอรับบริการ รายการเครื่องมือ แผนผัง
       
  • บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางเคมีและฟิสิกส์
  • บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีววิทยา
  • บริการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
  • บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • บริการตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และความสั่นสะเทือน ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • หน่วยงานภายใน
  • หน่วยงานภายนอก
  • Spectrophotometry

 

ดาวน์โหลด