การจัดการความรู้

MOU: การนำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ร่วมกันของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์และทันตแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Read More »

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

Read More »

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: โครงการไหว้ครูสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

Read More »

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: โครงการมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2557

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โครงการโควตาร์พิเศษอนามัยสิ่งแวดล้อม

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100