กลับไปยังก่อนหน้า

29 พ.ค. 2558 ก้าวต่อไปของการพัฒนางานอาชีวอนามัยไทยสู่สากล


วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจาก Yonsei University ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Thailand Occupational Health Challenge in 2010s and the Role of University in Formal and Informal Industries” อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับสถาบันวิชาการระดับนานาชาติ ณ Yonsei University college of Medicine  มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจัดเป็นอันดับ 190 ของโลก ในปี 2013-2014  โดย Time Higher Education  ในกิจกรรมครั้งนี้ Prof.Dr.Jaehoon Roh Dean of Graduate School of Public Health, Yonsei University และ Prof.Dr.Kyung Jong Lee, Department of Occupational and Environmental Medicine, Ajou University Medical Center, ได้ให้เกียรติต้อนรับและร่วมการสัมมนาในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กว่า 50 คน


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 29-05-2015 / ชนิด : ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100