กลับไปยังก่อนหน้า

22-05-2558 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ


ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีกิจกรรม  อบรมทักษะการจัดเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักวิชา E3B ให้กับคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการแพทย์แผนจีน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาสกิจ วัณนาวิบูล อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์กฤษฎา วัฒนศักดิ์ รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้ด้วย


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 22-05-2015 / ชนิด : ข่าวอบรม/สัมมนา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100