กลับไปยังก่อนหน้า

พิธีไหว้ครูสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีไหว้ครูสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ ที่  26 กันยายน 2559  เวลา 16.30-19.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ร่วมกันอบรมสั่งสอนและปลูกฝั่งให้ศิษย์มีความประพฤติดี ประพฤติชอบและรับคำอวยพรอันดีงามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีไหว้ครูให้คงอยู่สืบต่อไป


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 26-09-2016 / ชนิด : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100