กลับไปยังก่อนหน้า

เวทีการรับฟังความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย “สุขภาวะชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง”


เมื่อวันอังคาร ที่ 8  พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคาร E PARK ชั้น 3 ห้อง ES1-317 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยมูลนิธินายแพทย์ธารา  อ่อนชมจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกันจัดเวทีการรับฟังความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย “สุขภาวะชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง” ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวตอนรับและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ประเด็นที่นำมาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ดังนี้

                   ประเด็นที่ 1 ความมั่นคงทางอาหารชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง

                   ประเด็นที่ 2 การเข้าถึงสิทธิ์ด้านสุขภาพชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง

                   ประเด็นที่ 3 การท่องเที่ยวชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง

                    ประเด็นที่ 4 ภูมิปัญญาด้านสุขภาพและสมุนไพรชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง

                   ประเด็นที่ 5 หลักสูตรท้องถิ่นชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   ประเด็นที่ 6 ธรรมนูญสุขภาพชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง

                   ประเด็นที่ 7 การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า บนฐานวัฒนธรรม 


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 10-11-2016 / ชนิด : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100