กลับไปยังก่อนหน้า

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยเมืองสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2560 และพิธีเปิดโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)


        ในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันชา และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการจัดประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยเมืองสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2560 และพิธีเปิดโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) และณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

                ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทย” โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายเรื่อง “เมืองสมุนไพร มิติใหม่สู่ความ มั่นคง ยั่งยืน” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จังหวัดสกลนคร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ “ทิศทางการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560” โดย นายแพทย์สุเทพ  วัชรปิยานันนท์ ไม่เพียงแค่นั้นยังมีการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรเพื่อให้แขกผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอกได้เยี่ยมชมกัน และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ได้นำนิทรรศการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรในส่วนของเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย 


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 10-11-2016 / ชนิด : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100