กลับไปยังก่อนหน้า

25 พ.ค. 2558 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในการเปิดป้ายโรงเพาะกล้าสมุนไพรและมอบกล้าพันธุ์สมุนไพร ในโครงการศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเพาะกล้าสมุนไพร และมอบกล้าสมุนไพรร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในโครงการศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ โรงเรียนบ้านผาตั้ง หมู่ 6 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยโครงการศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าตึง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่จัน เกษตรอำเภอแม่จัน และมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวัตถุดิบสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกและแปรรูปให้ได้มาตรฐานการปลูกและการผลิตที่ดี เป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิตยาสมุนไพรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางวัตถุดิบสมุนไพรในภาคเหนือตอนบนและในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปในอนาคต

กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 01-07-2015 / ชนิด : ข่าวอื่นๆ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100