รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                1.1 ภาษาไทย

                                ชื่อเต็ม:                  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

                                ชื่อย่อ:                    วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

                1.2 ภาษาอังกฤษ

                                ชื่อเต็ม:                  Master of Sciences (Public Health)

                                ชื่อย่อ:                    M.Sc. (Public Health)

 

2. วิชาเอก

                2.1 ระบาดวิทยา

                2.2 การจัดการสุขภาพ

 

3. โครงสร้างหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก(2)

แผน ข

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39

39

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

(3)

(3)

หมวดวิชาบังคับ

- กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

- กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาเอก

24

15

9

30

15

15

หมวดวิชาเลือก

3

3

หมวดวิทยานิพนธ์

12

-

การค้นคว้าอิสระ

-

6

 

หมายเหตุ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จะไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร เป็นวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่มิได้จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

4.รูปแบบของหลักสูตร

                4.1 รูปแบบ

                เป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

                4.2 ภาษาที่ใช้

                                ภาษาอังกฤษและภาษาไทย              

                4.3 การรับเข้าศึกษา

                                รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

 

5. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร

                แผน ก(2) และ ข

(1)       สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต และ/หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

(2)       ในกรณีผู้สมัครมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร

(3)       กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 – 2 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณีไป

(4)       สำหรับผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานก่อนโดยไม่นับหน่วยกิต

 

6. จำนวนรับ

                แผน ก(2) จำนวน 5 คน

                แผน ข จำนวน 15 คน

 

7. การจัดการเรียนการสอน

                ภาคปกติ               วันจันทร์ – วันศุกร์

                ภาคพิเศษ             วันเสาร์ – วันอาทิตย์

8. กำหนดการรับสมัคร

                ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์: http://www.admission.mfu.ac.th/master.html แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ไปยัง ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                วันพุธ ที่ 2กรกฎาคม 2557ทางเว็ปไซต์ของ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (http://www.admission.mfu.ac.th)

 

10. การสอบคัดเลือก

                วันพฤหัสบดี ที่ 10กรกฎาคม2557

                สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์

               สถานที่สอบ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิชา  E3 (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ให้เตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจมาเสนอด้วย

 

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

                วันจันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2557จะแจ้งให้ทราบทางเว็ปไซต์ของส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (http://www.admission.mfu.ac.th/)

 

12. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

                ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15– 31กรกฎาคม 2557

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา

(1)       สั่งพิมพ์ใบยืนยันการเข้าศึกษา ทางเว็ปไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/master.html

(2)       ส่งใบยืนยันการเข้าศึกษา ภายในวันที่ 31กรกฎาคม 2557ทาง E-mail โดยสแกนใบยืนยันการเข้าศึกษา เป็นไฟล์นามสกุล .pdfมายัง E-mail: admission@mfu.ac.th

**กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

 

13. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ประเภทค่าธรรมเนียม

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

4 ภาคการศึกษา ๆ ละ 40,000 บาท

160,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว

ค่าประกันของเสียหายทั่วไป (คืนให้เมื่อจบการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

5,000

2,000

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปี

ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ ปีละ 300 บาท

600

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ครั้งแรก)

200

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียน และการศึกษาดูงาน

 
ไฟล์แนบ : jhMon24852.โท 2557.docx.pdf  
ประกาศเมื่อ : 9/06/2557