อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 5
 
 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (M3) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่  24-27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ในการอบรมครั้งนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น  และเตรียมเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตลอดจนบทบาทของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่จะสามารถขับเคลื่อนการทำงานในสายวิชาชีพ ให้พัฒนาและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมอบมาจากหลากหลายโรงพยาบาล สถานประกอบการทั่วประเทศ

BY ADMIN:THANAKRIT

 

 

 

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/01/2558