รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เพิ่มเติม)
 
 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เพิ่มเติม)

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 รายละเอียดตาม ลิ้งค์

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=8907

 
 
ประกาศเมื่อ : 7/05/2558