อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมสัมมนาในหัวข้อ ความท้าทายในงานอาชีวอนามัยไทย ในศตวรรษที่ 20
 
 

ก้าวต่อไปของการพัฒนางานอาชีวอนามัยไทยสู่สากล

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเชิญจาก Yonsei University ร่วมสัมมนาในหัวข้อ ความท้าทายในงานอาชีวอนามัยไทย ในศตวรรษที่ 20 และปัญหาอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานในระบบ และนอกระบบ ณ Yonsei University college of Medicine  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับสถาบันวิชาการระดับนานาชาติ ในครั้งนี้Prof.Dr.Jaehoon Roh Dean of Graduate School of Public Health, Yonsei University และ Prof.Dr.Kyung Jong Lee, Department of Occupational and Environmental Medicine, Ajou University Medical Center, ได้ให้เกียรติต้อนรับและร่วมการสัมมนาในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กว่า 50 คน

 
 
ประกาศเมื่อ : 24/06/2558