รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
 
 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)  ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับ

  

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับปริญญาโท

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผน ก2

เสาร์ - อาทิตย์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

              2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                    หลักสูตรระดับปริญญาเอก

(1) ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัย รับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

(2) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

(3) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

                   หลักสูตรระดับปริญญาโท

(1) ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

(2)  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า

(3) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้

          2.2คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

3.รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                                                                 

          3.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

                3.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว

                3.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

                3.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

                3.1.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนน หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้ และสำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

                3.1.5 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน

                3.1.6 สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะบางสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

          3.2 กำหนดการสมัคร

                    รับสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 

          3.3 ขั้นตอนการสมัคร (กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร)

                3.3.1 ผู้สนใจ Download ใบสมัคร คลิกที่นี่    

                3.3.2 กรอกข้อมูล และสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร

                3.3.3 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท โดยโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1

                3.3.4 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยังส่วนทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          3.4 ขั้นตอนการสมัคร (กรณีสมัครผ่านทางออนไลน์)

             3.4.1  ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร      เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

                 3.4.2 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

                 3.4.3 พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

                         - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ

                         - ธนาคารกรุงไทยหรือ

                        - ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)

                 3.4.4 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)  

                 3.4.5 ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยังส่วนทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            3.5 การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

          ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไปยังส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

เรียน              หัวหน้าส่วนทะเบียนและประมวลผล

                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

                        อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปี 2558รอบที่2)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th มีกำหนดการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

5. กำหนดการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

          รายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ www.mfu.ac.th

7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

          วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558

8. วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558

          วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558:จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์

          วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม2558: จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - วันศุกร์

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

10. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

          นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความ รู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

11. เงื่อนไขอื่นๆ

11.1 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

11.2 เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ

 
 
ประกาศเมื่อ : 4/07/2558