วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 อาชีวอนามัยร่วมอบรมพนักงาน ชวี่ เฉวี่ยน ฟูดส์ จำกัด เนื่องในโอกาสสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ
 
 

 

       วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ธนิกา ส่องหล้า และอาจารย์สิตางค์ คงกระโทก อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ร่วมจัดฝึกอบรม การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้กับพนักงานบริษัท ชวี่ เฉวี่ยน ฟูดส์ จำกัด อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานประกอบการแปรรูปอาหาร และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ

       เนื่องในโอกาสสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ บริษัท จึงได้ร่วมมือกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อกระตุ้นความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 50 คน

 
 
ประกาศเมื่อ : 13/07/2558