สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัด “โครงการอบรมทำลูกประคบสำหรับประชาชน” ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย
 
 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำ “โครงการอบรมทำลูกประคบสำหรับประชาชน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางแล ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

โดยกิจกรรมในโครงการมีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร การบรรยายวิธีการใช้ ประโยชน์ ข้อควรระวังและวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรด้วยตัวเอง 

ข่าวโดย : อ.สิริกานต์ มุกข์ดา
Admin : พรพิมล สุยะใหญ่

 
 
ประกาศเมื่อ : 16/09/2558