ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด เรื่อง “CBR: Perspective in Multidisciplinary Research & Practice”
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด เรื่อง “CBR: Perspective in Multidisciplinary Research & Practice” 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง“CBR: Perspective in Multidisciplinary Research & Practice”  ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ES1-518 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (e - Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ พร้อมทั้งจัดการประชุมวิชาการฉลองครบรอบทศวรรษวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยจะมีการนำเสนอผลงานวิชาการในวันดังกล่าวด้วย

ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีเงื่อนไขอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

1.              ผู้สมัครอบรม ชำระค่าลงทะเบียนดังนี้

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นักกายภายบำบัด และผู้สนใจทั่วไป 6,500 บาท 

ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจทั่วไป 7,000 บาท

     2.      อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ 0736/2557 และศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 500 บาท

     3.      ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการชำระค่าลงทะเบียน ดังนี้

             ภาคบรรยาย 1,800 บาท 

             ภาคโปสเตอร์ 1,200 บาท            

 

          ผู้เข้าอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (PTCEU)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=9399

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/10/2558