ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 6
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 6

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รุ่นที่6 ในระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลินิก (M3)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเพื่อให้ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานการใช้หรือการเตรียมเครื่องมือในการรักษาทางกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น

ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือE-mail: info@cas.mfu.ac.th

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=9386

 

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/10/2558