ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของงานประจำด้วยงานวิจัย (R to R)
 
 

ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของงานประจำด้วยงานวิจัย (R to R) 

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของงานประจำด้วยงานวิจัย (R to R)และการใช้สถิติขั้นพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และทักษะแก่บุคลากรทางด้านสุขภาพ ในการพัฒนางานประจำสู่การทำวิจัยทางด้านสุขภาพ การใช้สถิติขั้นพื้นฐานและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานวิจัยด้านสุขภาพ นั้น

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000บาท และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

กรุณาส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     

โทรสาร                              0 5391 6384

โทรศัพท์                            0 5391 6386

มือถือ                               08 9225 6558

อีเมล์                                info@cas.mfu.ac.th

 

สมัครออนไลน์                     www.cas.mfu.ac.th

 

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=9398

 

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/10/2558