อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปิดรับสมัครนักศึกษา
 
 

         เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา พบว่า บัณฑิตได้งานทำภายในเวลา 3 เดือน หลังจากจบการศึกษาทุกคน และได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โดยพบว่าบัณฑิตที่คุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คือ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถทำงานเป็นทีม ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีโอกาสในการมีงานทำสูง อีกทั้งสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าไปปฏิบัติงานล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ แสดงถึงความโดดเด่นของบัณฑิตในหลักสูตร

          ผลที่เกิดขึ้นมาจากการออกแบบหลักสูตรพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานภายนอก จัดการเวลาเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การมีเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การใช้การเรียนการสอนแบบ Project base learning ที่มุ่งพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของแต่ละบุคคล จนเกิดเป็นความสำเร็จของบัณฑิตในหลักสูตร อีกทั้งแนวโน้มความต้องการบัณฑิตที่จบด้านอาชีวอนามัย มีการขยายขอบเขตไปทั้งในงานภาคเอกชน โรงงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล องค์กรของรัฐ และสถานประกอบการ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย ทำให้ความต้องการบัณฑิตในหลักสูตรมีสูงมาก และในปีการศึกษา 2559 ที่จะถึงนี้หลักสูตรได้โอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าสู่หลักสูตร ในหลายช่องทาง โดยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โควตาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

http://www.admission.mfu.ac.th/document/2016/special_quota/special_announce.html

หรือที่ web site สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

admin : นางสาวพรพิมล  สุยะใหญ่

 
 
ประกาศเมื่อ : 24/02/2559