ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน (Short Course Training of Community Physical Therapy Program)
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน (Short Course Training of Community Physical Therapy Program)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน (Short Course Training of Community Physical Therapy Program) ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 30 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นนักจัดการสุขภาพโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน    ทำให้เยาวชนรู้จักดูแลสุขภาพ และพลานามัยของตนให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานแบบองค์รวม ในการดูแลสุขภาพตามระยะความต่อเนื่องของสุขภาพ (health continuum) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้าย และสามารถดำเนินการและถ่ายทอดวิทยากรกระบวนการทางจิตตปัญญาให้กับชุมชนได้ นั้น
         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญนักกายภาพบำบัดหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 38,000 บาท ต่อคน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 
 
***ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (PTCEU) 60.2 คะแนน***
 
ส่งหลักฐานยังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทรสาร      0 5391 6384 
E-mail: info@cas.mfu.ac.th 
 
หากต้องการข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 
โทรศัพท์    0 5391 6386 
มือถือ         08 9225 6558 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านหลักสูตรติดต่อได้ที่ อาจารย์ ญาดานุช  บุญญรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 1859 8652
 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=9695
 
 
ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ  เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2559 11:29:51
 
 
ประกาศเมื่อ : 1/03/2559