โครงการอบรมการใช้ยาสมุนไพรอย่างงถูกต้องในกลุ่มเยาวชน จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
 
 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาสหสาขาวิชาชีพ ร่วมจัดโครงการอบรมการใช้ยาสมุนไพรอย่างงถูกต้องในกลุ่มเยาวชน จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กิจกรรมประกอบการแผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ยาสมุนไพร เสริมสร้างความเชื่อด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ตลอดจนยกระดับความฉลาดทางสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกใช้ยาสมุนไพรอย่างถูกต้อง ในกลุ่มนักเรียนแกนนำสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6จำนวน 120คน​

 
 
ประกาศเมื่อ : 27/07/2560