สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Full proceeding) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
 

คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Full proceeding) จำนวน 4 ชิ้นงาน ทั้งแบบวาจาและโปสเตอร์

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13) ระหว่างวันที่ 20-21กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

 
 
ประกาศเมื่อ : 27/07/2560