กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ร่วมกับ University of Michigan
 
 

ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ณ ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทุนสนับสนุนการวิจัย และทีมวิจัยจาก University of Michigan โดย Associate Professor Dr.Richard R. Neitzel, School of Public Health, University of Michigan อันเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 และได้นำนักศึกษาในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมปฎิบัติงานกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และชุมชนเป็นอย่างดี จนกิจกรรมในปีนี้สำเร็จลุล่วง

 
 
ประกาศเมื่อ : 7/08/2560