เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย (Interprofessional Education towards Thai Health Team)
 
 

ในระหว่างวันที่  7-11 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษาจำนวน 300 คนลงพื้นที่ ณ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน เพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักจัดการสุขภาพมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน: เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย (Interprofessional Education towards Thai Health Team) โดยการลงพื้นที่จริงได้ทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงด้านสุขภาพ ได้พัฒนามุมมองที่หลากหลาย ได้บูรณาการกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนในท้องที่ และทักษะจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต 

 
 
ประกาศเมื่อ : 16/08/2560