อาจารย์ มฟล รับเชิญร่วมประชุมการจัดการอาชีวอนามัยในกลุ่มอาชีพพิเศษที่ประเทศเกาหลี
 
 

ในระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญจาก Yonsei University ประเทศเกาหลี ให้เข้าร่วมอภิปราย การจัดการปัญหาอาชีวอนามัยของกลุ่มอาชีพพิเศษในภูมิภาคเอเซีย ในการประชุม The 49th Conference of the Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health “The Age of Shifting Paradigm: SDGs, New Approach for Public Health”ณ Yonsei International Campus, Incheon ประเทศเกาหลี โดยการเดินทางครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก Yonsei University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศเกาหลี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี ได้นำประเด็นการศึกษาการจัดการอาชีวอนามัยในกลุ่มคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ที่เป็นกลุ่มอาชีพพิเศษของประเทศไทย ร่วมอภิปรายแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัย ร่วมกับผลงานจากประเทศบังคลาเทศและเกาหลี  โดยมีแผนงานที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับ Yonsei University ทั้งในการศึกษาในประเทศไทย และขยายการศึกษาวิจัย ไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในเอเซียต่อไป

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/08/2560