อาชีวอนามัยแม่ฟ้าหลวงจับมือเอกชนคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรเวียงป่าเป้า
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท เกรซ ฟู้ด จำกัด และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดโครงการบริการวิชาการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารปราบศัตรูพืช ในเกษตรกร ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า ที่มีพื้นที่เพาะปลูกพืชพันธุ์หลากหลายชนิดตลอดทั้งปี และมีการใช้สารปราบศัตรูพืชในแปลงเกษตร  กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2560เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร และนำผลการศึกษามาออกแบบกระบวนการทำงานให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้บูรณาการกับโครงการวิจัย Occupational Pesticide Exposure of Informal Farmworkers in Northern Thailand ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก  Pilot Project Research Training Grant Program, University of Michigan Center for Occupational Safety and Health Engineering อันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) โดย Assistant Professor Dr.Justin Colacino ในการนี้ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Michigan Ms.Chanese Forte และนักศึกษาในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวจนกิจกรรมลุล่วง 

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/08/2560