คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมต้อนรับ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และร่วมต้อนรับประธานในพิธี รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี 

 
 
ประกาศเมื่อ : 31/08/2560