รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒)
 
 

ตามที่  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดูกำหนดการเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://www.mfu.ac.thหัวข้อ ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

(ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

นางสาว

กรชวัลย์

ธิลาว

นาย

ไกรวิชญ์

หาญขว้าง

นางสาว

ฐานิตา

หลินศรี

นางสาว

ณัฏฐิกา

สนธิโสมพันธ์

นาย

ณัฐรัชณ์

เวชธนากร

นาย

ปภพ

เลาหสินณรงค์

นาย

ภัทรภณ

น้อยกาศักดิ์

นาย

วชิรศักดิ์

ศรีราช

นางสาว

ศุภมาส

อาชีวะพนิช

๑๐

นางสาว

ศศิวิมล

วิศิษฎ์วิเศษกุล

๑๑

นางสาว

สุภัสสร

เกิดแก้ว

๑๒

นางสาว

สุภาพร

ริมพิสอน

๑๓

นาย

อนุสรณ์

ทองพูล

 
 
ประกาศเมื่อ : 1/05/2555