ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 3 อัตรา
 
 

รับสมัครอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 3 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา (Sports Biomechanics) จิตวิทยาการกีฬา (Sports Psychology) การฝึกและการโค้ชกีฬา (Sports Training and Coaching) เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) และการจัดการกีฬา (Sports management)

 คุณสมบัติทั่วไป

1. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยแผนการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์เท่านั้น

3. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านวิชาการ หรือด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. ผู้สมัครที่มิได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาควรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

5. ผู้สมัครควรมีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้

          5.1 ผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 525

          5.2 ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

5.3 ผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น CU-TEP หรือ TOEIC ที่มีคะแนนเทียบเท่ากับผลสอบใน ข้อ 5.1 หรือ 5.2

 

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Website: https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/ หรือ http://www.mfu.ac.th/division/personal/2008/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=21&Itemid=36

หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่

อาจารย์ ดร. มาลี ภูมิภาค

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร: 084-150-4449 หรือ 053-916921

E-mail: bigbell07@hotmail.com

 
ไฟล์แนบ : Q3Mon13910.pdf  
ประกาศเมื่อ : 29/05/2555