ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 
 

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. หากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. หากผู้สมัครมีประสบการณ์ในการทำงานหรือวิจัยทางด้าน มลพิษทางดิน การจัดการขยะ ความปลอดภัยอาหารEnvironmental Management System ในภาคอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ผู้สมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ น้ำเสียหรือมลพิษทางน้ำ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป

  1. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และ/หรือ ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์  หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. ผู้สมัครควรมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้ ผลการสอบ  TOEFL ผู้สมัครต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน (Paper base) หรือ ผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5 หรือ TOEIC คะแนนไม่ต่ำว่า 600คะแนน หรือ CU-TEP คะแนนไม่ต่ำกว่า 68 คะแนน

 

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์  ผู้ประสานงานสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อีเมลล์ nittaya.pas@mfu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร.053-916907

 
ไฟล์แนบ : M6Wed43730.docx  
ประกาศเมื่อ : 11/09/2556