ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา
 
 

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาอาชีวเวชศาสตร์ พิษวิทยา การยศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมเครื่องกล หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีพื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีประสบการณ์ทำงานหรือวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติทั่วไป

  1. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และ/หรือ ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์  หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. ผู้สมัครควรมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้ ผลการสอบ  TOEFL ผู้สมัครต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน (Paper base) หรือ ผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5 หรือ TOEIC คะแนนไม่ต่ำว่า 600คะแนน หรือ CU-TEP คะแนนไม่ต่ำกว่า 68 คะแนน

 

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
อาจารย์ ธนิกา ส่องหล้า ผู้ประสานงานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อีเมลล์ tanika.son@mfu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร.053-916905

 
ไฟล์แนบ : 9YWed43954.docx  
ประกาศเมื่อ : 11/09/2556