ผู้บริหาร
 อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด
 อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 อาจารย์หลักสูตรแพทย์แผนจีน
 อาจารย์วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
 
     
       
   
ผู้บริหาร
   
 
  ชื่อ - สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ
      Associate Professor Dr. Rachanee Sunsern
  ตำแหน่ง   คณบดี
  อีเมล์   rachanee.sun@mfu.ac.th
  ติดต่อ   0-5391-6840
  การศึกษา   - Doctor of Philosophy (Nursing), The Catholic University of America (Excellent award in Community Health Nursing), USA., 2543.
      - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 2530
      - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2524
 
 
  ชื่อ - สกุล   อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย (ฝ่ายวิชาการ)
      Dr. Chatubhong Singharachai
  ตำแหน่ง   รองคณบดี
  อีเมล์   Chatubhong@hotmail.com
  ติดต่อ   0-5391- 6904
  การศึกษา   - Doctor of Philosophy(Research for Health Development) Chulalongkorn University, 2010
      - Bachelor of Public Health (Hons.), Faculty of Medicine, Chiangmai University, 2002
     

..เพิ่มเติม..
 
 
  ชื่อ - สกุล   อาจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ (ฝ่ายประกันคุณภาพ)
      Dr.Rawiwan Charoensup
  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยคณบดี
  อีเมล์   rawiwan.cha@mfu.ac.th
  ติดต่อ   0-5391-6827
  การศึกษา   - Doctor of Philosophy (Public Health Science), Chulalongkorn University
      - Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine First Class Honors, School of Health Science, Mae Fah Luang University, 2008
     
 
 
  ชื่อ - สกุล   อาจารย์ ดร.วิศรุต บุตรากาศ (ฝ่ายบริหาร)
      Dr. Vitsarut Buttagat
  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยคณบดี
  อีเมล์   vitsarut.but@mfu.ac.th
  ติดต่อ   0-5391- 6923
  การศึกษา   - Ph.D. (Human movement sciences), KhonKaen University, THAILAND, 2012
      - M.Sc. (Physical Therapy), KhonKaen University, THAILAND, 2008
      - B.Sc. (Physical Therapy), Srinakharinwirot University, THAILAND, 2005

..เพิ่มเติม..